GIỚI THIỆU

Hệ thống CSDL Đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn là nơi tập hợp thông tin về các loài sinh vật, nguồn gen trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hệ thống là công cụ cung cấp thông tin quan trọng cho cơ quan quản lý, nhà khoa học và cộng đồng người dân, nhằm phát huy giá trị sinh học và nâng cao nhận thức trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn toàn tỉnh.